معرفی

یزدان ” گروه دانشجویان یزدی مقیم تهران”  تبلوری از حضور جمعی از دانشجویان پویا و پر توان یزدی است که این بار در کنار هم و با هم به دنبال ایجاد جمعی دوستانه و فعال می باشند تا با انجام فعالیت ها متنوع در جهت بروز استعدادها و رسیدن به آینده‌ی درخشان با  اهداف مشخص گام بردارند.

این گروه از پاییز سال 90 با گردهم آیی جمعی از دانشجویان از دانشگاههای مختلف تهران پایه ریزی شد . هدف اصلی از تشکیل این گروه آن است تا با گردهم آوردن دانشجویان و ایجاد ارتباط بین آنها و  با استفاده از سرمایه جوانی آنها  ضمن تدارک دیدن برنامه هایی زمینه های رشد و پیشرفت علمی ، اخلاقی و اجتماعی را برای مخاطبان خود که تمام دانشجویان یزدی می باشند فراهم آورد.

هم اکنون این گروه با تشکیل چهار کارگروه کارآفرینی و صنعت، خیریه، علمی و فرهنگی سعی در پیشبرد اهداف خود دارد. اعتقاد داریم موفقیت این گروه در راستای پیگری اهداف خود، در گرو حضور دانشجویان و فعالیت و پیگیری آنهاست. لذا از تمامی دانشجویان یزدی علاقه‌مند دعوت می کنیم تا با حضور پررنگ خود در پویایی این جمع دانشجویی سهیم گردند.